Algemene Voorwaarden van Created on Friday voor Deelnemers

 

Artikel 1. Definities en toepassing

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon, die deelneemt aan de door CoF namens een opdrachtgever uitgeschreven contest;
 2. Contest: een door CoF georganiseerde wedstrijd voor creatieve opdrachten, waaraan voor de vijf beste ontwerpen mogelijk prijzengeld is verbonden ofwel mogelijk een honorering in de vorm van royalties voor de winnaar bij realisatie en exploitatie van diens ontwerp;
 3. CoF: de rechtspersoon COF B.V. c.q. de aan haar gelieerde onderneming, die de contest op basis van een opdracht van een opdrachtgever organiseert;
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon, die aan CoF opdraagt werkzaamheden te verrichten;
 5. Opdracht: de overeenkomst waarbij CoF zich jegens een opdrachtgever verbindt de realisatie van het concept onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij opdrachtgever zich jegens CoF verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten;
 6. Realisatie: het vervaardigen van een briefing-tot-en-met-realisatie- traject door CoF, op basis van specifieke afspraken met opdrachtgever;
 7. Call: de (aankondiging van een) oproep (door CoF namens opdrachtgever), via (social) media tot het deelnemen aan een contest, betrekking hebbend op (de vervaardiging van een ontwerp door Creatives voor) een specifiek creatief vakgebied;
 8. Creative(s): een (of meer) maker(s) van een ontwerp en tevens deelnemer(s) aan de contest, wiens inzending is toegelaten;
 9. Publiek: natuurlijke personen die de inzendingen van creatives kunnen beoordelen en voorzien van hun voorkeursstem;
 10. Ontwerp: al hetgeen dat ten grondslag ligt aan en onderdeel vormt van de uiteindelijke realisatie;
 11. Eindproduct: een werk vervaardigd op basis van het (winnende) ontwerp;
 12. Overeenkomst: de tussen deelnemer en CoF overeengekomen verbintenis die geacht wordt te zijn aangegaan door het enkel deelnemen aan de contest.

1.2: “Created on Friday” is een multi-mediaal platform, waarbij via (social) media namens (wisselende) opdrachtgevers - geproduceerde - oproepen (calls) worden geplaatst om deel te nemen aan een contest, betrekking hebbend op een specifiek (wisselend) creatief vakgebied. Creatives kunnen vervolgens een ontwerp inzenden voor deelname. Indien de inzending voldoet aan de pitchvereisten wordt het ontwerp op het platform van CoF (en via social media) getoond. Het publiek kan vervolgens direct hun favoriete inzendingen valideren door een ‘like’ aan de inzending toe te kennen. De opdrachtgever kiest een Top 5 en een winnaar uit alle inzendingen eventueel beïnvloed door de validatie door het publiek. Het winnende ontwerp wordt daarna nader uitgewerkt in overleg met de winnende Creative, waarna eventueel een (commercieel) realisatie traject volgt.

1.3: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door CoF gedane aanbiedingen, door CoF verrichte werkzaamheden en/of door CoF (mondeling of schriftelijk) aangegane overeenkomsten.

1.4: Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5: Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen deelnemer en CoF in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Spelregels

2.1: Iedere deelnemer aan het multi-mediale platform Created on Friday dient zich te houden aan de bijbehorende spelregels. Door deel te nemen aan voornoemd platform verklaart deelnemer hierbij nadrukkelijk akkoord te gaan met de in dit artikel genoemde specifieke condities alsmede met de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2.2: Deelnemer is gehouden om zijn inzending tijdig, dat wil zeggen vóór het verstrijken van de in de call genoemde deadline, in te dienen via het platform. Te late inzending leidt tot onherroepelijke uitsluiting van de wedstrijd.

2.3: Deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat zijn inzending voldoet aan de specifieke pitch vereisten die gesteld zijn aan de opdracht. Het niet voldoen aan de eisen (welke zijn gecommuniceerd via de call en het platform van CoF) kan leiden tot onherroepelijke uitsluiting van de wedstrijd door de opdrachtgever.

2.4: Deelnemer zal in zijn bestanden geen virussen, technische mankementen vertonen of daarmee de werking van computers, servers e.d. schaden.

2.5: Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.

2.6: CoF heeft het exclusieve recht om te beoordelen of inzendingen worden toegelaten tot deelname. Inzendingen die worden beoordeeld als beledigend, lasterlijk, kwetsend, seksistisch, pornografisch, racistisch, discriminerend, politiek, extremistisch of inspelend op morele dilemmas kunnen van deelname worden uitgesloten.

2.7: Over toelating tot of uitsluiting van deelname aan de contest kan niet worden gecorrespondeerd.

2.8: Het publiek kan gedurende de pitchperiode haar voorkeuren voor de inzendingen overbrengen door de inzending te ‘liken’. Iedere geregistreerde bezoeker kan op iedere inzending maximaal n (1) like toekennen. Er zit geen limiet aan het aantal inzendingen dat een bezoeker kan liken.

2.9: Van de Top 5 inzendingen kan door of via CoF een videopresentatie worden gemaakt. De geselecteerde creatives van deze inzendingen zijn bereid en beschikbaar om medewerking te verlenen aan de opnamen hiervan.

2.10: Opdrachtgever heeft het exclusieve recht en plicht om uit de (genomineerde) vijf beste inzendingen een winnaar aan te wijzen. Opdrachtgever zal diens keuze voor de Top 5 en winnaar toelichten.

2.11: CoF kan ervoor kiezen om de winnaar bekend te maken op een locatie in het land en daarvan een beeldverslag te maken voor verdere (online) communicatie door CoF of opdrachtgever. De vijf genomineerde kandidaten dragen er zorg voor om beschikbaar te zijn naar deze locatie af te reizen. Gemaakte reiskosten worden vergoed op basis van OV 2e klas.

2.12: Indien bij een contest geldprijzen gewonnen kunnen worden, zal op het uit te keren bedrag eventuele kansspelbelasting worden ingehouden en afgedragen.

2.13: Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.14: Bij veel Calls zal de winnaar op basis van zijn ingezonden ontwerp en in nauwe samenspraak met opdrachtgever verzocht worden het eindproduct van het ontwerp te vervaardigen. Creative is daartoe beschikbaar in de periode die bij de Call op het platform is aangegeven. Creative kan een redelijke vergoeding verkrijgen voor de arbeidsuren besteed aan de vervaardiging van zijn eindproduct.

2.15: Indien geen rechtenoverdracht plaatsvindt, blijven alle Intellectuele Eigendomsrechten op de ontwerpen en daarop gebaseerde eindproducten (ongeacht eventuele aanpassingen ingebracht door opdrachtgever), berusten bij de betreffende deelnemers. Door deelname aan de contest, verleent de (winnende) creative aan opdrachtgever een licentie voor het gebruik van diens ontwerp, respectievelijk het daarop gebaseerde eindproduct, welke gelimiteerd kan worden naar tijdsduur, territorium en soort gebruik. Een licentievergoeding voor primair non-commercieel gebruik binnen Nederland voor de duur van één jaar wordt geacht te zijn inbegrepen in het honorarium als genoemd in het vorige lid. Bij een significante uitbreiding van deze licentie, inclusief commerciële exploitatie, kan tussen opdrachtgever en de winnende creative voorafgaand schriftelijk overeenstemming bereikt worden over de condities daarvan, waaronder een aanvullende vergoeding in de vorm van een bedrag ineens of een percentage van de verkoopopbrengst. Opdrachtgever dient het beoogde doel en gebruik van het eindproduct reeds bij het uitschrijven van de contest te communiceren.

2.16: Alle rechten op het gebruik van de video-inzendingen met betrekking tot mediagebruik worden op het moment van deelname door de creative overgedragen aan CoF, zonder dat CoF hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan CoF de inzending onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via elke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot televisie- en radioprogramma’s, telecommunicatiediensten, internetsites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht een nadere akte vereist is zal deelnemer hieraan zijn volledige medewerking verlenen.  Opdrachtgever mag voornoemd Audiovisueel materiaal (her)vertonen op zijn website door gebruikmaking van hotlinks (via embedding). CoF kan voor ander promotiegebruik toestemming verlenen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid van CoF

3.1: CoF is niet aansprakelijk voor de inhoud of vorm van door deelnemers ingezonden ontwerpen. Indien het ontwerp (deels) op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden, dient de rechthebbende CoF direct te informeren. In dat geval zal de inzending worden uitgesloten van deelname.

3.2: In het geval het platform van CoF onvolledige of onjuiste informatie bevat, kan CoF daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.3: Deelnemer geeft aan CoF toestemming tot de verwerking van diens persoonsgegevens in verband met deelname aan deze contest. CoF mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Artikel 4. Vrijwaringen

4.1: Deelnemer verklaart nadrukkelijk dat zijn ingezonden ontwerp en indien opportuun, alsmede het daarop gebaseerde eindproduct, oorspronkelijk en vrij van rechten is en geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Deelnemer staat in voor de toestemming van publicatie van alle eventuele anderen die in het ontwerp, c.q. de inzending te zien zijn.

Artikel 5. Auteursrechten

5.1: De intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder het auteursrecht op het ingezonden ontwerp c.q. het daarop gebaseerde eindproduct berust bij de creative, die CoF en opdrachtgever vrijwaart voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

5.2: Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de eindproducten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

5.3: Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de creative, de ontwerpen en/of eindproducten al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

Artikel 6. Slotbepalingen

6.1: De rechtsverhouding tussen de deelnemer, c.q. creative en CoF is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter tenzij partijen schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen. 

6.2: Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 58438599 en kunnen worden geraadpleegd op de website van CoF: www.createdonfriday.com